WWE

John Cena vs. The Great Khali – Falls Count Anywhere WWE Championship Match: One Night Stand 2007

Total Video Views: 9068073John Cena faces his tallest challenge, The Great Khali!

41 thoughts on “John Cena vs. The Great Khali – Falls Count Anywhere WWE Championship Match: One Night Stand 2007

  1. yeah khali ko mai sirf harte huye hi dekhta hu sala jab bhi koi phait hota hai dushre log ko kitna bhi maro uth kr khali ko hara hi deta hai aur yeah bhi ek hi baar me haar maan jata hai

  2. 🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *